Algemene Voorwaarden

J.A. Klerx h.o.d.n. Klerx koper- en zinkwerken
Burgemeester van de Heijdenstraat 77
5151 HL Drunen
KvK-nummer: 54404479

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de heer J.A. Klerx onder andere h.o.d.n. Klerx koper- en zinkwerken, hierna te noemen: “Klerx”, zaakdoende te Drunen, en een opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Klerx en Opdrachtgever, waarvoor Klerx derden heeft ingeschakeld. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor medewerkers van Klerx.
3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Klerx en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Klerx de algemene voorwaarden al meerdere keren aan de Opdrachtgever ter hand gesteld heeft of hiernaar heeft verwezen.
6. Indien Klerx niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Klerx in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. De werking van deze voorwaarden van Klerx geldt voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes, overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Klerx zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft Klerx het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Klerx kan ook na aanvaarding door Opdrachtgever niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod, dan is Klerx hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Klerx niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. bescheiden c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen c.q. nieuwe opdrachten.
6. Klerx heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, mits Klerx de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
7. Van de door Klerx gedane offertes en aanbiedingen maken deel uit: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en eventuele bijlagen en bescheiden die op de offertes en aanbiedingen betrekking hebben. De offertes en aanbiedingen blijven eigendom van Klerx en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven.

Artikel 3: Verstrekken gegevens
1. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens, welke Klerx nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst, in de ge¬wenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan Klerx te verstrekken. De Opdrachtgever informeert Klerx in dat kader (onder meer) over de benodigdheden van bijzondere hulpmiddelen (zoals een lift of een kraan), de aan- en/of aanwezigheid van nutsvoorzieningen op het werk, de bodemgesteldheid op de locatie waar het werk verricht dient te worden, mogelijkheden tot ventilatie, de aanwezigheid van leidingen en de aan- en/of afwezigheid van vergunningen.
2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De Opdrachtgever vrijwaart Klerx voor gevol¬gen voort¬vloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de door Opdrachtgever verstrekte gege¬vens.

Artikel 4: Levering en leveringstermijnen
1. Indien Klerx gegevens of anderszins instructie behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Klerx ter beschikking heeft gesteld. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en/of wachturen dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
2. Het risico betreffende de geleverde zaken c.q. bescheiden gaat over op de Opdrachtgever op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand van Klerx of de locatie waar Klerx de geleverde zaken heeft opgeslagen en of afneemt, heeft verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de Opdrachtgever. Vanaf het moment van levering worden de goederen geacht in de macht van de Opdrachtgever te zijn gebracht.
3. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Klerx te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
4. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken c.q. bescheiden aan de Opdrachtgever te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Opdrachtgever, behoudt Klerx zich het recht voor de zaken c.q. bescheiden voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan en/of is Klerx gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen.

Artikel 5: Voortgang, wijziging, uitvoering overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven streeftermijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Klerx gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Klerx daartoe bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Klerx op en is voor de Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst te ontbinden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Klerx een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.
3. Indien Klerx met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Klerx niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van materialen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
4. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op art. 6:258 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Klerx alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Klerx rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
5. Het geheel of gedeeltelijk annuleren van een geplaatste bestelling of opdracht door de Opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij Klerx schriftelijk anders bepaalt. Indien Klerx instemt met annulering van (een gedeelte van) de order door de Opdrachtgever dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6. Klerx is bevoegd om kosten die ontstaan doordat de Opdrachtgever in gebreke is gebleven door de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Klerx de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Klerx het recht leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten.
9. De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Klerx behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Opdrachtgever Klerx daarvan uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de werkzaamheden over te informeren.
10. De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de materialen en gereedschappen van Klerx die zich ter plaatse van het werk bevinden totdat de koopsom volledig is voldaan.

Artikel 6: Opneming en goedkeuring
1. De opneming en goedkeuring van het werk geschiedt op verzoek van Klerx aan Opdrachtgever. Klerx bepaalt in overleg de datum van opneming van het werk.
2. Nadat het werk is opgenomen, deelt Opdrachtgever binnen acht dagen aan Klerx schriftelijk mede, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van de gebreken, die de redenen voor de onthouding van de goedkeuring zijn. De opgaaf van eventuele gebreken dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Klerx in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Klerx in de gelegenheid te stellen een klacht/gebrek te (doen) onderzoeken. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de aannemer is verzonden.
3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling gedaan, of het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
4. Geschiedt de opneming niet binnen vijftien dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd. Een aanvraag voor opneming wordt geacht te zijn gedaan uiterlijk op de dag dat Klerx zijn werkzaamheden heeft voltooid en alle voor de werkzaamheden noodzakelijke spullen heeft weggehaald van de plaats waar de werkzaamheden werden uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen is.
5. Kleine gebreken, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Klerx is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
6. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

Artikel 7: Oplevering
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken c.q. bescheiden moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. opgeleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Klerx haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de Opdrachtgever. Klerx dient daarbij een termijn van ten minste vier weken te worden aangeboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het bepaalde in art. 6 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
3. Indien Klerx niet een aanvrage om opneming als bedoeld in art. 6, eerste lid, tot de Opdrachtgever heeft gericht, doch de Opdrachtgever het werk acht te zijn voltooid, kan deze Klerx zulks schriftelijk mededelen. De achtste dag na de verzending van deze mededeling geldt dan als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 8: Betaling
1. Betaling geschiedt te allen tijde netto contant of netto giraal binnen 14 dagen na aflevering van de bestelde zaken en/of binnen 14 dagen na uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders door Klerx aangegeven. Als datum van betaling geldt de dag dat het bedrag op de bankrekening van Klerx is bijgeschreven.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a. zal de Opdrachtgever aan Klerx een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
b. zal de Opdrachtgever, na daartoe door Klerx te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van € 150,00;
c. heeft Klerx het recht, voor elke aan de Opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Klerx zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3. Indien de Opdrachtgever niet-tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Klerx bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Klerx het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Klerx kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Klerx kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van het door hem aan Klerx verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
7. Klerx is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te (laten) voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Klerx is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 9: Ontbinding, annulering, opzegging
1. Klerx is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Klerx ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
2. Voorts is Klerx bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Klerx kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Klerx op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Klerx de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Klerx tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Klerx gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Klerx gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Klerx, zal Klerx in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Klerx extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Klerx anders aangeeft.
8. In geval van overlijden, liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Klerx vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Klerx op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. De Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
10. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
11. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
12. Ingeval Opdrachtgever de overeenkomst opzegt of annuleert, is hij aan Klerx een door Klerx nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De Opdrachtgever is gehouden alle kosten, schade aan Klerx te vergoeden. Klerx is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20% tot 100% van de afgesproken prijs bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
13. Opdrachtgever is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Klerx ter zake.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
1. Klerx behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin¬gen jegens Klerx heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Opdrachtgever.
2. De Opdrachtgever zal zich in dat kader niet beroepen op natrekking van aan Klerx toebehorende zaken door een aan de Opdrachtgever toebehorende zaak.
3. Door Klerx geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
4. Ingeval Klerx een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Klerx vergoeding van schade te vorderen.
5. De Opdrachtgever is verplicht Klerx terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
6. De Opdrachtgever is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Klerx heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Klerx te bewaren.
7. De Opdrachtgever dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De Opdrachtgever dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Klerx ter inzage te geven.
8. Voor het geval Klerx zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Klerx en door Klerx aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Klerx zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 11: Garantie, reclames en klachten
1. De door Klerx te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de door Klerx te leveren zaken geacht te zijn geschikt voor normaal gebruik. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Klerx kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Klerx verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, structuur, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn leveren geen non-conformiteit op en worden evenmin als gebrek gekwalificeerd.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Klerx, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Klerx geen invloed op kan uitoefenen, zoals weersomstandigheden, vochtigheidsgraad in de woning.
5. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, uiterlijk bij de opneming zoals bedoeld in art. 5, althans op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld, althans op het moment dat de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen door de Opdrachtgever tegelijk met de al dan niet goedkeuring na opneming schriftelijk te worden medegedeeld. Verborgen gebreken dienen veertien dagen na ontdekking en maximaal zes maanden na oplevering schriftelijk worden gemeld. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen enkel recht meer toe.
6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Klerx de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn (van minimaal vier weken) na retourontvangst daarvan, danwel indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Klerx, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Klerx te retourneren en de eigendom daarover aan Klerx te verschaffen, tenzij Klerx anders aangeeft.
7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Klerx daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
8. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en reiskosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
9. In afwijking van de geldende wettelijke termijnen, bedraagt de vervaltermijn van alle (garantie) aanspraken, vorderingen en verweren van de Opdrachtgever jegens Klerx en de door Klerx bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, zes maanden na schriftelijke melding van een gebrek.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Klerx gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Klerx daardoor direct of indirect ontstaan.
2. Indien Klerx aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens Klerx, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Klerx tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van Klerx strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de Opdrachtgever;
b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan Klerx zijn verschaft en/of voorgeschreven;
c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de Opdrachtgever aan Klerx;
d. voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klerx.
4. Indien Klerx aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Klerx beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. De aansprakelijkheid van Klerx is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. In geval de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf is Klerx nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de schade die in een zodanig verband met de tekortkoming staat, dat zij Klerx, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade, in redelijkheid kan worden toegerekend.
6. Klerx is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Klerx aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Klerx toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
8. Klerx is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Klerx of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13: Overmacht
1. Klerx is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Klerx is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Klerx geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Klerx niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Klerx of van derden daaronder begrepen. Klerx heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Klerx zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Klerx kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Klerx ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Klerx gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14: Risico-overgang
1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 15: Meer- en minderwerk
1. Tot meerwerk behoren alle werkzaamheden en leveranties, die niet staan gespecificeerd op de offerte, bestelbon of overeenkomst.
2. Tot het minderwerk behoort hetgeen wel op de offerte, bestelbon of overeenkomst vermeld staat maar niet is uitgevoerd.
3. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
4. Ook indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het werk, welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meerwerk.
5. De verrekening van het meerwerk geschiedt door bijbetaling, die van het minderwerk door inhouding op de overeengekomen prijs. De Opdrachtgever en Klerx komen overeen op welke wijze – ineens of in gedeelten – en wanneer de verrekening geschiedt van het meer- of minderwerk of, indien er zowel van meer- als van minderwerk sprake is, van het saldo daarvan.
6. Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het meerwerk niets is overeengekomen, geschiedt deze verrekening ineens na de voltooiing van het meerwerk.
7. Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het minderwerk niets is overeengekomen, geschiedt deze ineens bij de eindafrekening van het werk.

Artikel 16: Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Klerx voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Klerx toerekenbaar is.
2. Indien Klerx uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Klerx zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Klerx, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Klerx en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 17: Intellectuele eigendom
1. Klerx behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Klerx heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18: Overige bepalingen
1. Klerx behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen behoorlijk bekend gemaakt worden door publicatie op de website van Klerx. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na publicatie op de website van Klerx. Indien de Opdrachtgever een consument is die niet instemt met de wijziging, dan heeft zij het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen tegen de datum waarop de wijziging intreedt.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Klerx partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Klerx is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Klerx het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

.
Datum: 1 februari 2016

 

Reacties zijn gesloten.